Opzeggen

Opzegging van de registratie SMHV kan alleen schriftelijk bij de CI én het secretariaat SMHV. Bij opzegging van de registratie gedurende het jaar wordt de registratie met ingang van het daaropvolgende kwartaal beëindigd.
Restitutie van de jaarlijkse bijdrage vindt plaats naar rato per kwartaal.

Voor opzegging na 1 november van het lopende jaar geldt dat jaarlijkse bijdrage niet meer gestorneerd wordt.

Tijdelijk stopzetten
Bij het tijdelijk stopzetten van een registratienummer geldt:

Een geregistreerde onderneming kan het registratienummer bij SMHV tijdelijk stopzetten. Het is deze onderneming dan niet meer toegestaan activiteiten te verrichten in het kader van het Nederlandse markeringssysteem voor houten verpakkingen. Er mogen dus vanaf het moment van stopzetting geen behandeld hout en/of verpakkingen met het IPPC-logo die door de deelnemer zelf zijn vervaardigd na het moment van stopzetting van het terrein worden afgevoerd.

De onderneming zal op de website in het groen worden weergegeven met de mededeling dat de activiteiten tijdelijk zijn stopgezet met ingang van de overeengekomen datum.

  • Tijdelijk stopzetting is toegestaan gedurende een maximale periode van 2 jaar. Na deze 2 jaar wordt de desbetreffende onderneming automatisch uitgeschreven uit het register van SMHV en kan zij geen gebruik meer maken van haar registratienummer;
  • Stornering van de jaarlijkse bijdrage geschiedt per kwartaal aan SMHV (met een minimale afdracht € 200,- tot het maximaal ingelegde bedrag (excl. BTW));
  • Voor stopzetting na 1 november van het lopende jaar geldt dat jaarlijkse bijdrage niet meer gestorneerd wordt.
  • Nadat de onderneming zich opnieuw (binnen de gestelde 2 jaar) heeft aangemeld, dient de onderneming minimaal 1 jaar geregistreerd te zijn, voordat opnieuw een (tijdelijke) stopzetting kan geschieden.

Kosten van ‘herregistratie’ bij SMHV (na tijdelijke stopzetting)
De kosten van 'herregistratie' bij SMHV bedragen € 200,- (excl. BTW). De kosten voor de ‘her’audit worden aan de CI betaald.

Wanneer een geregistreerde onderneming het registratienummer weer wil activeren, dient deze zich aan te melden bij de CI waar hij gecertificeerd is. De CI besluit of er al dan niet een “intake audit” noodzakelijk is. Dit is onder meer afhankelijk van:

  • De tijd dat een geregistreerde niet actief geweest is;
  • Wisseling van personeel, dat betrokken is bij het ISPM 15 proces;
  • Ervaring uit het verleden met deze geregistreerde onderneming.

De CI zal dit besluit schriftelijk melden aan de geregistreerde onderneming en aan SMHV. Na een positieve afronding van de herregistratie procedure kunnen de werkzaamheden die onder het SMHV Handboek vallen, hervat worden.